Chính sách bảo mật

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập hoặc giao dịch trên izmennikov.net

Chính Sách này mô tả cách izmennikov.net tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên izmennikov.net được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

  • Khi Khách Hàng có nhu cầu được tư vấn, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết để công ty liên hệ lại với khách hàng.
  • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác.
  • Khách Hàng đồng ý cho izmennikov.net lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc tư vấn khách hàng thông qua dịch vụ chat Subiz của izmennikov.net

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  • Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và izmennikov.net đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của izmennikov.net
  • www.gln.edu.vncó các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. www.gln.edu.vn cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập. Khi thu thập dữ liệu, izmennikov.net thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • izmennikov.net không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của izmennikov.net.